Toerregelementen en hoe te rijden in een groep

TOERREGELEMENTEN VOOR DEELNAME BIJ RIJDEN VOOR GELUK,

Dit Toerreglement beschrijft de algemene regels.

Het deelnemen met Rijden voor Geluk betekent verplichte kennisname van en impliciete akkoordverklaring hiermee.

Art.1. Dit toer- en evenementen reglement is van toepassing op de door of namens de Rijden voor Geluk georganiseerde toerritten en evenementen.

Art.2. De organisatie van Rijden voor Geluk , kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die een deelnemer aan een toerrit of evenement oploopt dan wel die een deelnemer aan een toerrit of evenement bewust of onbewust toebrengt aan derden.

Art.3. De organisatie behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer, wiens houding of handelen het evenement schade toe brengt dan wel voor de overige deelnemers en/of derden een gevaar is, van voortzetting van de toertocht of het evenement onmiddellijk uit te sluiten.

Art.4. Beslissingen van de toer- en evenementen organisatie zijn bindend.

Art.5. Deelnemers aan Rijden voor Geluk geven bij voorbaat toestemming om van hen gemaakte foto's/ filmpjes tijdens deze evenementen, te plaatsen op het internet

Art.6. Deelname aan TT van Rijden voor Geluk zijn pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Art.7 . Indien het aantal deelnemers aan een toerrit of evenement naar het oordeel van de organisatie niet voldoende is kan de organisatie besluiten de toerrit of het evenement niet te laten plaatsvinden. reeds ontvangen inschrijfgelden worden gerestitueerd.

Art.8 . Bij een eventuele afmelding wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Uitrustingseisen ter zake van het motorrijwiel

Art.9. Het motorrijwiel dient in goede conditie te zijn en te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven uitrustingeisen. Voorwaarden ten aanzien van de deelnemers

Art.10. De deelnemers dienen over de benodigde geldige documenten te beschikken. Voor deelnemers die het motorrijwiel besturen betreft dit voor toerritten en evenementen binnen Nederland: het kentekenbewijs en het rijbewijs. Voor het buitenland dienen deze documenten te worden aangevuld met een paspoort of identiteitskaart, de zogenaamde groene kaart en eventueel benodigde visa en/of internationaal rijbewijs. Voor deelnemers die het motorrijwiel niet besturen doch deelnemen als duopassagier kan binnen Nederland worden volstaan met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Voor het buitenland dient dit te worden aangevuld met een paspoort of identiteitskaart en eventueel benodigde visa.

Art.11. Opgelegde boetes tijdens een toertocht of evenement komen voor rekening van degene die de overtreding heeft begaan.

Art.12. De inschrijver verklaart met het tekenen van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toerveiligheidsregels en zich hieraan gedurende de toerrit of het evenement te zullen houden.

Art.13. Mocht het geval zich voordoen dat een deelnemer zich niet houdt aan het reglement, dan kan men daar op worden aangesproken door de organisatie . Let wel, wij zullen ons niet als agent opstellen, maar de veiligheid van alle deelnemers staat bij ons hoog in het vaandel en daar zullen wij op letten. Het is niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van de overige deelnemers. Wordt de gegeven aanwijzing herhaaldelijk genegeerd, dan kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van deze persoon voor de toertocht.

TOERVEILIGHEIDSREGELS,

Het deelnemen aan een toertocht georganiseerd door Rijden voor Geluk is altijd voor eigen risico.

De organisatie neemt op geen enkele manier de verantwoording op zich met betrekking tot calamiteiten die zich tijdens onze toertochten kunnen voordoen.

Noch is de organisatie aansprakelijk voor enigerlei schade die door deelname aan een activiteit ontstaat.

Hieronder staan een aantal regels die nageleefd dienen te worden om een toertocht soepel en zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Alle deelnemers dienen zich vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van het geldende toerreglement. Iedereen die tijdens een toerrit of evenement een ongeval veroorzaakt is daar uitsluitend zelf voor verantwoordelijk.

Nooit kan de organisatie hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Vóór vertrek Zorg dat je motorfiets in orde is: vooral banden, remmen en stuurinrichting en dat je bagage goed vastzit.

Het is verstandig om beschermende kleding en een goed passende en goedgekeurde helm te dragen.

Zorg dat je een volle tank hebt bij aanvang van de toerrit.

Tijdens de toertocht is alcoholgebruik niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de toertocht. We proberen stipt op de afgesproken tijd te vertrekken.

HOE TE RIJDEN IN DE GROEP,

Ten eerste is het zo dat wij op grote oversteekpunten altijd hulp hebben van onze verkeersregelaars, soms met hulp van Politie.

Echter op de 60 km wegen zetten wij de straatjes van rechts en de kruispunten zelf af en daarbij hebben wij jullie hulp hard nodig.

De toertocht wordt voorgereden door een navigator , daarna volgen de Ambulances vervolgens de rijders die geen wegen willen afzetten, daarna volgt onze road-captain Deze staat in radiocontact met de voorrijder(navigator) en geeft aanwijzingen tijdens de toertocht.

De aanwezige rijders van de organisatie( herkenbaar aan oranje hesjes) zullen zich als eerste achter de road-captain opstellen zodat zij als eerste kunnen beginnen met een afzetting als de road-captain daarom vraagt. Achter de rijders van de organisatie zullen de deelnemers op motoren zich aansluiten en daarachter de zijspanmotoren en trike rijders .

HOE WE DE WEG AFZETTEN,

Als de road-captain de vlag naar links omhoog steekt dan gaat de eerste rijder achter hem de weg/kruising afzetten.

Twee keer aanwijzing met de vlag betekent dat de eerste twee rijders achter hem afgaan zetten.

Vervolgens wijst de road-captain naar links of rechts met de vlag om aan te geven aan welke kant er afgezet moet worden.

Bij het afzetten van de weg is het aan te bevelen om, indien mogelijk, aan de tegengehouden weggebruiker vriendelijk uit te leggen waarom hij even moet wachten.

De road-captain rijdt altijd met een zogenaamd veiligheidsvestje aan en is dus duidelijk herkenbaar.

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de road-captain op.

Wanneer de road-captain een teken geeft (bv. arm omhoog als stopteken) geef dit teken dan zelf naar achteren door, zodat ook de achterste rijders, die het gegeven teken niet kunnen zien, daarvan kennis kunnen nemen.

Indien de weg en de omstandigheden het toelaten wordt er in 'baksteen' formatie gereden.

LET OP !!! Alleen de eerste vier rijders achter de roadcaptain rijden altijd recht achter elkaar( DUS IN 1 LIJN)  hierdoor voorkomen we dat men voor elkaar langs kruist.

Zorg er hierbij voor dat buddy-paren achter elkaar kunnen rijden.

Houd voldoende afstand.

Haal de rijder naast je niet in, zeker niet in bochten.

Deze heeft er dan geen zicht meer op waar je bent en kan schrikken als hij je plotseling naast zich ziet.

Ook heeft hij dan te weinig ruimte om eventueel te kunnen uitwijken.

Behoud je plaats in de groep tijdens de rit, er wordt niet gewisseld van links naar rechts of andersom.

De enige keer dat je van rij mag wisselen, is wanneer je bijv. links achteraan sluit en er rechts een gat is ontstaan.

Dan dient deze te worden opgevuld en sluit je rechts aan.

Als er gaten vallen tijdens de toertocht geef je degene die achter je rijdt een teken dat hij door kan schuiven.

Als dit kenbaar is gemaakt door je linker of rechter voorganger, ga je hem rustig voorbij, zodat het gat opgevuld wordt, blijf hierbij wel in dezelfde rij rijden.

Omdat de groep zeer groot is kan er bij pech helaas niet gewacht worden , probeer op een veilige plaats of  langs de berm te komen  zo blokkeer de weg niet.

Wanneer de groep in tweeën splitst (bv. bij een verkeerslicht), wordt er bij de eerstvolgende veilige plaats, doch uiterlijk bij de eerste afslag (eventueel door één persoon) gewacht tot de rest weer bij is.

Achteraan rijden twee hekkensluiters (herkenbaar aan hun veiligheidsvestjes).

Nadat je een weg hebt afgezet geven zij een teken (d.m.v. claxonneren) dat je de door jou afgezette weg of het kruispunt weer kunt verlaten.

Je sluit vóór de hekkensluiters weer aan, aan de kant waar nodig om gaten in de rij te voorkomen.

Behoud vervolgens weer die plaats (links of rechts) in de groep tijdens de rit.

LET OP !!! Bij Rijden voor Geluk rijden ook Buddy-paren, zijspanmotoren en trikes mee deze doen gewoon mee met de wegafzettingen.

Wat is een Buddy-paar ?

Iemand die voor het eerst in groepsverband rijdt en daar dus geen ervaring mee heeft, maar wel mee wil doen aan de wegafzettingen, kan gekoppeld worden aan een zogenaamde “buddy”. ( Een Buddy is een rijder van de organisatie met deze ervaring ). Deze legt hem de regels uit en blijft de gehele rit vóór hem rijden. De buddy en zijn ”maatje” zijn voorzien van een oranje armband. Een “buddy-paar” moet dus door de overige deelnemers als één rijder gezien worden ook bij de wegafzettingen.

Namens de organisatie  "Rijden voor Geluk" Stichting Twentse Wens Ambulance wensen wij u heel veel plezier en een fijne TT toe.